Hôm nay
20/4/2014
 
 
Flag Counter

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VITALY 2013 (18/4/2014)
Công ty Cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2013, nếu quý cổ đông quan tâm có thể click liên kêt dưới đây để tải văn bản này.

Chi tiết
VĂN KIỆN DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VITALY NĂM 2014 (7/4/2014)
Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty Cổ phần VITALY
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY kính gửi tới quý cổ đông dự thảo văn kiện Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Chương Trình Đại Hội 2014
2. Báo cáo SXKD và KHSXKD năm 2014
3. Báo cáo HĐQT 2013
4. Báo cáo BKS 2013
5. VTA - Thể lệ biểu quyết.
6. Tờ trình - các vấn đề biểu quyết...
 
7. Download tất cả các văn bản trên. vui lòng click vào đây..
 
Chi tiết
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013) (2/4/2014)
Hội đông quản trị công ty Cổ phần VITALY(sau đây được gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán của công ty.
Chi tiết
THƯ MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (2/4/2014)
Kính gửi: Ông(Bà) Quý cổ đông Công ty Cổ Phần VITALY
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VITALY trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung chi tiết như sau:
Chi tiết
Bao cáo tài chính quý 3 năm 2013 (21/10/2013)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 được lập ngày 19/10/2013 gồm: BCĐKT,BCKQKD,BCLCTT,TMBCTC. Nếu quy vị tâm có thể tải trực tiếp bằng cách Click here hoặc từ mục Quan Hệ Cổ Đông=>Công Bố Thông Tin.
Chi tiết
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23/07/2013 (23/7/2013)

Công ty Cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông kết quả Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 23/07/2013, với kết quả chi tiết như sau:
1. Biên bản tra tư cách Cổ đông
2. Biên bản kiểm phiếu
3 Nghị quyết ĐHCĐ Điều lệ & Bổ sung TV HĐQT
4 Nghị quyết ĐHCĐ_Chào bán riêng lẻ
5 Biên bản ĐHĐCĐ

Chi tiết
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN,BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH & BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VTA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013. (20/7/2013)

Công ty Cổ Phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN & BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ quý Cổ đông quan tâm có thể tải về bằng liên kết dưới đây:

Chi tiết
THÔNG BÁO
(v/v: Một số tài liệu cho Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường VITALY 2013)
(9/7/2013)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY.

Công ty Cổ phần VITALY kính gửi tới quý cổ đông bản dự thảo ĐHĐCĐ bất thường năm 2013. quý vị có thể click vào các liên kết dưới đây để tải về.


1.VTA-Tờ trình ĐHĐCĐ dự thảo điều lệ VITALY
2.VTA-Tờ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3.VTA-Phương án phát hành
4.VTA-Tờ trình thông qua số lượng TV-HĐQT & BKS
 
Chi tiết
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
(8/7/2013)

Kính gửi: Ông(Bà) Quý cổ dông Công ty CP VITALY
Hội đông Quản trị Công ty Cổ phần VITALY trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 với nội dung chi tiết như sau:
- Thời gian: 08h00, Ngày 23 tháng 07 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Công ty cổ phần VITALY, Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 theo danh sách cổ đông do trung tâm Lưu ký Việt nam lập ngày 01/07/2013.
- Nội dung chương trình: Gửi kèm theo Thư mời họp.
Chi tiết
THÔNG BÁO
(về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán) (25/6/2013)


Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
               - Các Thành viên
Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên Tổ Chức: Công Ty Cổ Phần VITALY
Trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Chi tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Back  Top


Copyright © 2005 - 2014 VITALY® JOINT STOCK COMPANY Allrights reversed
Add:N1 Street Concentration Product Zone - Ward Binh Chuan - Thuan An Dist - Binh Duong Province - VietNam