Hôm nay
19/4/2015
 
 
Flag Counter

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 (15/4/2015)

Kính gửi: Quý Cổ Đông và các thành viên liên quan

Công ty Cổ Phần VITALY kính gửi tới quý Cổ Đông và các Thành viên liên quan bản "BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VITALY NĂM 2014". Quý vị có thể click liên kết dưới đây để tải văn bản này về máy tính của mình.


Chi tiết
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(6/4/2015)


Nếu quý cổ đông quan tâm, có thể click vào liên kết dưới đây để tải các văn bản liên quan về máy tính của mình.
Download các văn bản liên quan ĐHĐCĐ Thường niên VITALY năm 2015

BAO GỒM CÁC VĂN BẢN SAU
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên
2. Giấy xác nhận tham dự
3. Giấy uỷ quyền tham dự
4. Quy chế đại hội
5.Quy chế bầu cử HĐQT 2015
6. Chương trình đại hội

Chi tiết
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014)
(26/3/2015)

Công ty Cổ phần VITALY® kính gửi tới quý cổ đông bản BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. Quý cổ đông có thể click vào liên kết bên dưới để tải văn bản này.


Chi tiết
THÔNG BÁO
(về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)
(6/3/2015)

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
               - Các Thành viên
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh(CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VITALY
Trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Chi tiết
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY NĂM 2014 (27/1/2015)
Kính gửi:
           - Uỷ ban Chứng Khoán Nhà Nước
           - Sở Giao dịch Chứng Khoán
Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY
Địa chỉ Trụ sở chính: Đường N1, Khu SXTT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Vốn Điều lệ: 80.000.000.000 đồng(tám mới tỷ đồng chẵn)
(Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-SGDHN ngày 05/12/2013 V/v chấp nhận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu CTCP Vitaly để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng)
Mã Chứng Khoán: VTA
Chi tiết
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (20/1/2015)
Công ty Cổ phần VITALY® kính gửi tới quý cổ đông bản báo cáo quyết toán tài chính quý 4 năm 2014. Quý cổ đông có thể click liên kết dưới đây để tải văn bản này về
VITALY - Báo cáo quyết toán tài chính quý 4 năm 2014Chi tiết
Đăng ký chữ ký mẫu của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (18/12/2014)
Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
(v/v: Đăng ký chữ ký mẫu của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Nguyễn Tiến Hồng)
Chúng tôi xin đăng ký tên Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị liên hệ, làm việc với VSD cùng mẫu chữ ký sau:
Chi tiết
Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (21/11/2014)
Công ty cổ phần VITALY công bố thông tin Danh sách thành Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 20/11/2014 như sau:
Chi tiết
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị (20/11/2014)
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần VITALY®
- Căn cứ nội dung thư mời họp và các nội dung đính kèm chuẩn bị tài liệu cho phiên họp của HĐQT, Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2014, lúc 08g30 tại Phòng họp Công ty tại Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành phiên họp với các nội dung cơ bản như sau:
Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 (20/10/2014)

Công ty Cổ phần VITALY® kính gửi tới quý cổ đông bản báo cáo tài chính quý 3 năm 2014, quý cổ đông quan tâm có thể click vào liên kết dưới đây để tải văn bản này


Chi tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next

Back  Top


Copyright © 2005 - 2015 VITALY® JOINT STOCK COMPANY Allrights reversed
Add:N1 Street Concentration Product Zone - Ward Binh Chuan - Thuan An Dist - Binh Duong Province - VietNam